Управљање Интернетом

Интернет је глобална мрежа од изузетног значаја за наше животе и пословање. Да би се ова мрежа искористила за добробит потребно је да се сви договоримо како да је развијамо и користимо.

Управљање Интернетом представља развој и примену заједничких принципа, норми, правила, поступака при доношењу одлука и програма који обликују еволуцију и коришћење Интернета, од стране влада, приватног сектора и цивилног друштва, у њиховим специфичним улогама. Ово је дефиниција коју је дао Светски самит о информационом друштву (World Summit on the Information Society – www.itu.int/wsis).

Интернет је настао на модерни начин, повезивањем академских институција, владиних организација и компанија. Интернет нема власника и није резултат међудржавних уговора. Да би се Интернет даље развијао схватило се да се морају поштовати права и интереси свих учесника, па је процес управљања Интернетом покренут кроз мултистејкхолдерски (вишеактерски) модел.

Управљање Интернетом је мултидисциплинарна, сложена област, која укључује мноштво аспеката: Инфраструктура и стандарди (телекомуникациона инфраструктура, TCP/IP, DNS, веб стандарди, безбедност…); Право (судска надлежност, арбитража, ауторска права, робне марке, патенти, сајбер криминал…); Економија (електронска трговина, заштита потрошача, пореска политика, дигитални потписи, електронска плаћања…); Развој (општи приступ Интернету, дигитални јаз између развијених и неразвијених земаља…); Друштво и култура (људска права, политике садржаја, приватност, заштита података, мултијезичност, мултикултуралност, могућност коришћења различитих писама, права особа са инвалидитетом, образовање, безбедност деце…).

Основни актери управљања Интернетом су државе (владе) које се баве питањима јавних политика у вези с Интернетом, приватни сектор (компаније) које развијају Интернет у техничкој и економској области, цивилно друштво (невладине организације) које заступају интереса свих припадника интернет заједнице. Посебну улогу имају међународне организације које координирају државне политике у вези с Интернетом, академске организације које развијају научно-истраживачки аспект техничког и административног управљања Интернетом и интернет организације које развијају техничке стандарде и политика у вези с Интернетом. Међу најважнијима су Форум о управљању интернетом (Internet Governance Forum – IGF) Уједињених нација и ICANN (Интернет корпорација за додељене називе и бројеве).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *