Upravljanje Internetom

Internet je globalna mreža od izuzetnog značaja za naše živote i poslovanje. Da bi se ova mreža iskoristila za dobrobit potrebno je da se svi dogovorimo kako da je razvijamo i koristimo.

Upravljanje Internetom predstavlja razvoj i primenu zajedničkih principa, normi, pravila, postupaka pri donošenju odluka i programa koji oblikuju evoluciju i korišćenje Interneta, od strane vlada, privatnog sektora i civilnog društva, u njihovim specifičnim ulogama. Ovo je definicija koju je dao Svetski samit o informacionom društvu (World Summit on the Information Society – www.itu.int/wsis).

Internet je nastao na moderni način, povezivanjem akademskih institucija, vladinih organizacija i kompanija. Internet nema vlasnika i nije rezultat međudržavnih ugovora. Da bi se Internet dalje razvijao shvatilo se da se moraju poštovati prava i interesi svih učesnika, pa je proces upravljanja Internetom pokrenut kroz multistejkholderski (višeakterski) model.

Upravljanje Internetom je multidisciplinarna, složena oblast, koja uključuje mnoštvo aspekata: Infrastruktura i standardi (telekomunikaciona infrastruktura, TCP/IP, DNS, veb standardi, bezbednost…); Pravo (sudska nadležnost, arbitraža, autorska prava, robne marke, patenti, sajber kriminal…); Ekonomija (elektronska trgovina, zaštita potrošača, poreska politika, digitalni potpisi, elektronska plaćanja…); Razvoj (opšti pristup Internetu, digitalni jaz između razvijenih i nerazvijenih zemalja…); Društvo i kultura (ljudska prava, politike sadržaja, privatnost, zaštita podataka, multijezičnost, multikulturalnost, mogućnost korišćenja različitih pisama, prava osoba sa invaliditetom, obrazovanje, bezbednost dece…).

Osnovni akteri upravljanja Internetom su države (vlade) koje se bave pitanjima javnih politika u vezi s Internetom, privatni sektor (kompanije) koje razvijaju Internet u tehničkoj i ekonomskoj oblasti, civilno društvo (nevladine organizacije) koje zastupaju interesa svih pripadnika internet zajednice. Posebnu ulogu imaju međunarodne organizacije koje koordiniraju državne politike u vezi s Internetom, akademske organizacije koje razvijaju naučno-istraživački aspekt tehničkog i administrativnog upravljanja Internetom i internet organizacije koje razvijaju tehničke standarde i politika u vezi s Internetom. Među najvažnijima su Forum o upravljanju Internetom  (Internet Governance Forum –  IGF) Ujedinjenih nacija i  ICANN  (Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »